معرفی اداره کلاهداف و برنامه ها

اهداف و برنامه ها

 

 اهداف و برنامه ها

 

ارائه راهنماییهای لازم در جهت تشویق و هدایت بخش غیر دولتی به ایفای نقش موثر در امور فرهنگی منطقه اعتلای پژوهشهای فرهنگی و هنری و تعمیم فرهنگ پژوهش در سطح استان

 

ایجاد هماهنگی و نظارت بر فعالیتهای روسای ادارات ومسولین تحت نظر در اجرای صحیح وظایف محوله و ارائه راهنماییهای لازم در موارد ضروری

 

 ایجاد هماهنگی و نظارت بر فعالیتهای فرهنگی و هنری و تبلیغی منطقه

 
 سازماندهی و هدایت و هماهنگی امورپژوهشی و حمایت از پژوهشگران در چارچوب وظایف و نیازهای پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 
 
 فراهم آوردن موجبات تهیه و اجرای طرحهاو برنامه هائی برای پیشبرد امر ارشاد اسلامی و بالا بردن سطح دانش و فرهنگ اسلامی مردم منطقه
 
 
 نظارت بر اجرای قانون مطبوعات و تالیف و ترجمه و انتشار کتب در سطح استان
 
 
 نظارت بر امر رشد و شکوفایی استعدادهای هنری و ادبی و تشویق و ارائه کمکهای معنوی و مادی به هنرمندان و مولفان وناشران منطقه
 
 
 نظارت بر انجام صحیح کلیه امور اداری و مالی واحد برابر مقررات و دستورالعملها
 
 
 نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه اداره کل با توجه به دستورالعملها
 
 
 نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه اداره کل با توجه به دستورالعملهای صادره
 
 
 نظارت عالیه در برنامه ریزی و اجرا و ارزشیابی فعالیتهای آموزشی بخش فرهنگ و هنر
 

  پیگیری لازم جهت ارتقا سطح دانش و مهارت شاغلین بخش فرهنگ و هنر

 
 کوشش در اشاعه فرهنگ و هنر از طریق تشکیل گروههای ادبی و هنری