وظایف

مجموعه وظایف کلی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به شرح زیر می باشد:
 
۱- اجرای سیاستها ، خط مشی ، مقررات ، ضوابط و آئین نامه های عمومی و خاص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در محدوده استان

۲- تقویت روح تحقیق ، تتبع و ابتکار در زمینه های فرهنگی و هنر اسلامی وایرانی از طریق تشویق و حمایت از نویسندگان ، شعرا ، ادبا و هنرمندان استان و معرفی و بزرگداشت عرفا و شخصیتهای فرهنگ استان با هماهنگی معاونت مربوطه

۳- جمع آوری اخبار و اطلاعات لازم از فعالیتهای ادارات و واحدهای استان جهت تنظیم کتاب فعالیتهای استان و در چارچوب سیاستهای شورای هماهنگی تبلیغات دولت محترم

۴- برنامه ریزی فرهنگی و تبلیغی در جهت همکاری بیشتر مردم استان بادولت و بررسی پیرامون اثرات برنامه ها و فعالیتهای دولت در افکار عمومی وانعکاس آن به معاونت امور تبلیغاتی

۵- انجام امور لازم برای حمایت ، هدایت ، نظارت بر کار مطبوعات محلی

۶- توزیع و نشر آگهی های دولتی در روزنامه ها و نشریات هفتگی و مطبوعات محلی استان

۷- حمایت از ایجاد ، توسعه و بهره برداری و تجهیز تاسیسات فرهنگی هنری وسینمایی غیر دولتی و تلاش برای فراهم آوردن امکانات و تسهیلات لازم برای آنها

۸- مشارکت و اقدام در ایجاد ، توسعه ، بهره برداری و تجهیز تاسیسات فرهنگی ، هنری و سینمای و کتابخانه های عمومی استان

۹- تحقیق و پژوهش و شناخت عناصر و زمینه های هنری و فرهنگی بومی و محلی و ارسال نتایج آن برای سطوح تحقیقاتی و مطالعاتی وزارت متبوع

۱۰- نظارت بر کار آموزشگاههای آزاد فرهنگی و هنری و سینمایی استان وهنرستانهای هنری و سینمایی و صدور مجوز ایجاد ، توسعه و انحلال آنها درچارچوب خط مشی و آئین نامه های مربوطه با هماهنگی معاونت ذیربط

۱۱- نظارت بر کار مراکز ، کانونها ، انجمن ها ، موسسات فرهنگی ، هنری ،سینمایی ، مطبوعاتی ، تبلیغاتی ، چاپ . انتشارات استان در حدود آئین نامه ها و مقررات مربوطه

۱۲- نظارت بر کار واحدهای صنفی مربوط از قبیل مراکز خدمات رایانه ای ،فروشگاه عرضه محصلات فرهنگی ، نوار فروشی ها و صوتی تصویری از طریق مسئول سمعی و بصری

۱۳- برگزاری جشنواره ها ، مجامع ، نمایشگاهها و اطلاع رسانی و سایرفعالیتهای فرهنگی و هنری و اعطای جوایز و اجرای طرحهای تشویقی و حمایتی با هماهنگی معاونتهای مربوطه

۱۴- ایجاد فضا و امکانات مناسب و فراهم آوردن تسهیلات حمایتی برای تشویق و رشد روحیه کار و فعالیت هنرمندان سراسر استان بویژه نقاط محروم استان

۱۵- نظارت بر فعالیتهای فرهنگی و هنری و تبلیغاتی اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی در محدوده استان

۱۶- اقدام به نمونه سازی هنری ، سینمایی و فرهنگی در حد محدود و ضروری با تکیه به نیروهای مستعد و بالقوه استان

۱۷- نظارت و ارزشیابی مراکز فرهنگی و هنری از نظر کمی ، کیفی و فنی در چارچوب مقررات مربوطه

۱۸- ایجاد ارتباط مستقیم با معاونتهای مربوطه در حوزه وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی جهت تسرع در امور و تصمیم گیریها و انجام سفارشات خاص حوزه معاونت

۱۹- هماهنگی با معاونتهای وزارت متبوع در زمینه انتصاب افراد واجد شرایط در امور ذیربط

۲۰- انجام سایر اموری که از طریق مقام عالی وزارت یا مصوبات وزارت به اداره کل تفویض اختیار می شود .

۲۱-انجام امور دریافت و ثبت و توزیع نامه ها

۲۲- انجام امور ماشین نویسی ، بایگانی ، نگهداری سوابق مکاتبات اداری و مالی و فرهنگی و هنری .و غیره

۲۳- انجام امور اداری و استخدامی و رفاهی کارکنان با توجه به حدود اختیارات تفویض شده و برابر مقررات

۲۴- انجام امور مالی اداره کل و انجمن های فرهنگی و هنری مختلف با رعایت قوانین و مقررات مربوطه

۲۵- تهیه لوازم و ملزومات اداری و ثبت و نگهداری و توزیع آنها

۲۶- انجام کلیه امور خدماتی از قبیل حفظ و نگهداری ساختمانها و لوازم و وسائط نقلیه و ارتباطی و تامین سوخت و روشنایی ساختمانها

۲۷- ایجاد هماهنگی در امور فعالیت اداری و مالی و رفاهی ادارات تابعه استان

۲۸- همکاری و ارائه اطلاعات لازم برای برنامه ریزی حوزه مربوطه

۲۹- تهیه و تنظیم برنامه های فرهنگی و هنری و اداری و مالی و سایر بخشهای اداره کل پیشنهادی در سال آینده و ارجاع به مدیر کل

۳۰- شناخت فعالیتهای هنری و فرهنگی و مطبوعاتی استان و منطقه و گردآوری آمار اطلاعات لازم از فعالیتهای مذکور جهت ارسال به معاونت های ذیربط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

۳۱- اجرای آئین نامه های نظارتی و هدایتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وصدور مجوز ایجاد ، انحلال و توسعه مراکز ، موسسات ، انجمن ها ، کانون ها ،آموزشگاههای آزاد فرهنگی و هنری و تبلیغاتی که به کار تهیه و تالیف وتولید و آموزش و توزیع و فروش آثار هنری مشغول می باشند

۳۲- تهیه مواد و آثار تبلیغاتی ((فیلم ، عکس ، اسلاید و ...)) ازرویدادهای فرهنگی هنری و مناسبتهای ملی و منطقه ای در سطح استان و منطقه ونگهداری یا ارسال آن به مرکز جهت استفاده های عمومی

۳۳- نظارت بر ورود و خروج آثار سمعی و بصری و فرهنگی و مطبوعاتی (مرزی) در حدود و اختیارات مصوبه و  آئین نامه های مربوطه

۳۴- اجرای برنامه های تبلیغاتی در جهت همکاری بیشتر مردم استان با دولت و بررسی پیرامون آثار برنامه ها و فعالیتهای دولت در افکار عمومی و انعکاس به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

۳۵- صدور مجوز تاسیس ، توسعه یا انحلال موسسات سینمایی در حدود و اختیارات تفویض شده از جانب وزارت متبوع