بانک اطلاعات هنرمندانانجمن هنر های نمایشیانجمن هنر های نمایشی شهرستان بهمئی

انجمن هنرهای نمایشی شهرستان بهئمی

انجمن هنرهای نمایشی شهرستان بهئمی

1-صابر کوکبی اصل                                                              09178447006

2- صادق بندی                                                                      09169714399       

3- حسن کریم نژاد                                                              09381711755

4- فریدون مختاری                                                             09171494413

5-ابوالحسن ظفرپور                                                             09166712438

6- محمد دانشی اصل                                                           09179426650

7-محسن افشار                                                                    09169719230

8-یاسر نیک نام                                                                    09178445489

9-رسول سنایی                                                                    09168168963

10-عذرا آذین                                                                     09388057268

11-عادل چک زاده                                                               09168088496

12-معصومه جهان پور                                                          09168374139

13-وحید محسن نژاد                                                           09168727714

14-پروانه محسن نژاد                                                          09168727714

15-یوسف حکیمی                                                                 09168723894

16-عادل چامپور                                                                  09168145543

17-میلاد دموری نژاد                                                           09176020884

18-امراله جشانی پور                                                            09173445876

19-مهرانه جانکیان پور                                                          09176640281