بانک اطلاعات هنرمندانانجمن هنر های نمایشیانجمن هنر های نمایشی شهرستان دنا

انجمن هنرهای نمایشی شهرستان دنا

 انجمن هنرهای نمایشی شهرستان دنا

1-حسین زیلایی

2- فضل الله رگجان

3-یاسر صیادیان                                      

4-هادی سی سختی                               

5-هاجر علی پور                                   

6-مسلم بامداد                                                    

7-فاطمه بامداد                                       

8-اسلام دادآفرین                                             

9-رضا پیرای                                           

10-عصمت آرین پور                                     

11-برزین خسروی                                          

12-کرم اقبال خو                                            

13-رمضان الیاسی                                            

14-اشکبوس تمنده                                           

15- بشیر آریایی منفرد                                     

16-عبدالصمد رضایی