بانک اطلاعات هنرمندانانجمن هنر های نمایشیانجمن هنر های نمایشی شهرستان گچساران

انجمن هنرهای نمایشی شهرستان گچساران

انجمن هنرهای نمایشی شهرستان گچساران

1-محمدعلی پیرسبزی

2-مسعود شریف

3-اورنگ نارکی

4-محسن شاهسوندی                                                              

5- ایمان بارون زاده

6-آزاد مرادی

7-مرتضی خلیلی

8-اردلان فنی

9-آرش دشتی

10- مهرداد علیپور

11-مسعود کشاورز

12-امیرصالح خیرآبادی

13-رضا علیپور

14-فرزاد برزی

15-مهرشاد علیپور

16-علی شفیعی

17-رضا حیدری

18-علی شمس

19-حسین کشاورز

20-مجتبی برزی

21-فرید برزی

22-داوود میهن پرست

23-میثم نارکی

24-رحیم قرایی

25-مسلم نارکی

26-حسن پویان

27-امیرحسین گشتاسبی

28-علی رضا گشتاسبی

29-کرم الله سلیمانی

30-امیر پالش

31-مجید کریمی گله

32-محمدکاظم محمدی

33-حسنعلی فاتحی

34-عباس حسامیان

35-امین کریمی

36-شیدا رضوی

37-شیما رضوی

38-تهمینه دری