بانک اطلاعات هنرمندانانجمن هنر های نمایشیانجمن هنر های نمایشی شهرستان کهگیلویه

انجمن هنرهای نمایشی شهرستان کهگیلویه

انجمن هنرهای نمایشی شهرستان کهگیلویه

1-افضل محمدی                                                                            09178440937

2- حجت اله سیدپور                                                                       09382860334

3-وحید پاراد                                                                                  09398184359

4- فرشاد داودیان                                                                          09390072227

5-اسماعیل رضوی زاده                                                                   09365603356

6- جواد جهانبخش                                                                          09178440635

7-محمد خالقی                                                                              09124840655

8- علی دلیر                                                                                  09372637593

9- محمد دلیر                                                                               09371188909

10-جلال طیب زاده                                                                        09389177536

11-هدایت غلامی                                                                           09319150719

12-مجید جمالی                                                                             09356601562

13-محمد معصومی                                                                       09385735358

14-مهدی غلامی                                                                            09176296255

15-مهران صفایی                                                                           09388946192

16- مهرعلی میرزایی                                                                     09376182100

17- حمزه نام آور                                                                          09398556299

18-پارسوا پاکیزه                                                                           09373172905

19- کیوان پورصمد                                                                        09179425615

20-اسلام معینی                                                                             09188713482

21-ابوالفضل میر هاشمی                                                                09393880200

22-محمود رشیدی                                                                        09176266029

23-مرضیه بنام                                                                              09383780576

24-کورش پناهنده                                                                        07443222079

25-شادی دانش زاده                                                                      09385418903

26-محمدعلی روستا                                                                      09178440766

27-کهیار آبروان                                                                            09178441329

28- سکینه پورمعصومی                                                                  09379439887

29-ایمان تقوی                                                                               09188425515

30-طاهره خدنگ                                                                          09378619964

31-رحیم دادوند                                                                            09179098639

32-بتول راستگویان                                                                         09354975039

33-سعید غارتی                                                                             09173444750

34-ولی اله فخیم زاده                                                                     09170942439

35-احمدعلی کریمی زاده                                                               09173447147

36- سیدعلی احمدی پور                                                                09173443831

37-سید قربانعلی موسوی                                                              09171495485

38-روح اله مظفریان                                                                      09380062535

39- فرهاد مصباح                                                                          09173440259

40-طاهره مقدم                                                                           09369840931

 

41-رضا نحوی                                                                               09173424238

42-عبداله نوری                                                                            09176227678

43-نبی اله بنی هاشمی                                                                   09179900734

44-نوراله تقی زاده                                                                         09176260181

45-جمال نجاتی                                                                              09176659633

46-اکبر عباسی فر                                                                         09169725389

47-عبدالعلی تقی زاده                                                                    09178639105

48-غریب ریاحی                                                                            09177440351

49-مالک قدسی                                                                             09179871273

50-سلیمان تاج الدینی                                                                    09179430669

51- رضا عسکری                                                                            09179430652

52-محمود اسماعیلی                                                                      09179430652

53-جبار رمضانی                                                                            09176452672

54-عقیل فضلی                                                                             09179871260

55-عابد سیناپور                                                                            09176262637

56-احمد کامران                                                                            09178775387

57- غفار محمدیان                                                                        09175156980

58- محسن عباسی فر                                                                    09354402054

59- افشین محمدی                                                                       09173445090

60-یاسر خالقی                                                                              09178426173