بانک اطلاعات هنرمندانانجمن هنرهای تجسمی

انجمن هنرهای تجسمی

انجمن هنرهای تجسمی

ردیف

نام 

نام خانوادگی

ت ت

ش ش

رشته هنری

تلفن

1

کیومرث

شفیعی

1331

245

نقاشی

9370085434

2

داریوش

حقایقی

1343

601

مجسمه ساز

9177431148

3

علی مراد

فریدونی

1350

692

نقاشی

9383138804

4

عبدالرسول

شریفی

1357

481

نقاشی

9174327385

5

فرود

عباسی

1355

2639

گرافیک

9122084246

6

مجتبی

دژند

1343

19

نقاشی

9173412502

7

صادق

خاک نژاد

1356

2106

گرافیک

9177053295

8

ایرج

جایمند

1345

631

گرافیک

 

9

محمد

قاسمیان

1358

697

نقاشی

9171433140

10

اعظم

عبداله پور

1360

289

نقاشی

9179410486

11

ناهید

مصطفی پور

1366

144

نقاشی

9355427688

12

آزاده

شفیعی

1365

1001

گرافیک

9173432501

13

مسیح

قاسمی

1354

1032

نقاشی

9353484008

14

مجتبی

ملایی

1355

768

نقاشی

9397019043

15

سارا

رضایی

1365

2389

نقاشی

9357930046

16

رضوان

شریفی

1365

69

نقاشی

9364179959

17

ناهید

رحیمی

1366

21

نقاشی

9171463505

18

خیزران

کرم پور

1366

4618

نقاشی

9396843017

19

الهام

 شریفی گلشن

1364

10

نقاشی

9398546271

20

پویا

بازیار

1368

ملی

نقاشی

9357916177

21

فرزانه

خلیلی

1369

ملی

نقاشی

9386496359

22

روژین

فرهمندی

1365

4579

نقاشی

9369542524

23

محمد

راستگو

1355

715

نقاشی

9122838816

24

مهرزاد

راستگو

1360

6

گرافیک

9122838816

25

ایراندخت

جاودان سیرت

1358

4

نقاشی

9367128096

26

نسرین

جاودان سیرت

1375

ملی

نقاشی

9177410269

27

کیوان

کیانی

1356

367

نقاشی

9352816130

28

یحیی

رویدل

1367

8003

نقاشی

9178437143

29

زینب

فاضلی

1356

3164

نقاشی

9359211713

30

حسین

موسوی اعظم

1355

465

نقاشی

9122880443

31

سپیده

 نجفی پور

1361

5008

نقاشی

9127146201

32

سعیده

رحیمی

1358

6408

نقاشی

9177418991

33

حمیده

رحیمی

1364

521

نقاشی

9377914396

34

حمید

جوکار

1366

114

گرافیک

9355925898

35

سارا

مصفا

1364

1091

گرافیک

9194457072

36

زهره

 عالم بی رز

1349

856

نقاشی

9367511765

37

زهرا

کرمی زاده

1365

103

گرافیک

 

38

سید جمال الدین

موسوی

1365

40

گرافیک

9371376384

39

سمیه

طاهری

1361

1070

نقاشی

9365819216

40

سعیده

باقرپور

1365

2564

گرافیک

9380823628

41

مرضیه

باقرپور

1365

325

نقاشی

9364899863

42

سیما

رحیمی

1364

 

نقاشی

9394891997

43

علی

قاسمیان

1352

695

نقاشی

9177412276

44

زهرا

حسینی

1373

ملی

گرافیک

937052951

45

صاحب

داشادپور

1355

87

نقاشی

9171463163

46

کوثر

امینی

1369

ملی

گرافیک

9380080971

47

ثریا

شفیعی

1368

ملی

گرافیک

9380725618

48

راضیه

جلال فرد

1364

1549

نقاشی

9373287446

49

ابوالفضل

افشین

1366

5176

نقاشی

9176613349

50

سیمین

امینی

1372

ملی

گرافیک

9179409142

51

ولی اله

امیری

1354

273

نگارگری

9177412785

52

حکمت

رحمانی

1364

72

نقاشی

9374176815

53

فریبا

رحمانی

1369

ملی

نقاشی

9171457855

54

مریم

مرتضوی

1358

290

نقاشی

9367063551

55

داریوش

مهربانی

1363

1108

نقاشی

9377543731

56

راضیه

خلقی فرد

1365

2329

نقاشی

9171437568

57

رعنا

عبدالهی

1367

7367

گرافیک

9367068121

58

الهام

حسینی

1364

92

نقاشی

9398014232

59

کلثوم

مسعودی

1362

2966

نگارگری

9387733904

60

صابر

صفری

1358

493

نقاشی

9177231937

61

نجمه

نکویی

1359

195

نگارگری

9177415768

62

طیبه

شریفی

1365

47

نگارگری

9174327385

63

مریم

شریفی

1369

ملی

نگارگری

9174327385

64

انیس

دهرابپور

1368

ملی

گرافیک

9390101866

65

مهوش

نگین تاجی

1362

9

گرافیک

9176453964

66

زهرا

حسن پور

1365

68

گرافیک

9178410684

67

احسان

گنجی

1358

7

کاریکاتور

9176265821

68

سجاد

خلیلیان

1365

2200

گرافیک

9130174002

69

اسحاق

آقایی

1355

1448

عکاسی

91734141080

70

سمیه

محمدی

1367

96

نقاشی

9171465056

71

مرضیه

کرمی

1366

6033

گرافیک

9367068121

72

نرگس

 خضوعی نژاد

1364

6

نقاشی

9179414947

73

محمد

 کریم زاد

1373

ملی

گرافیک

9389702573

74

هاجر

حجتی

1372

ملی

گرافیک

939431210

75

حسن

فتاحیان

1363

766

عکاسی

9179405658

76

نوید

نوشادی

1364

22

عکاسی

9176261797

77

جان محمد

 ملک زاده

1346

859

عکاسی

9173413301

78

علی حسن

فروغی

1340

2

عکاسی

9173411098

79

داوود

ایزدپناه

1354

1118

عکاسی

9171458754

80

فاطمه

بسطام موخر

1367

1201

نقاشی

 

81

راضیه

اسدی

1364

11

گرافیک

9176451399

82

محمود

افروز

1364

34

گرافیک

9351822033

83

مهسا

پروین

1365

26

نقاش

9361977202

84

سمیه

محمدی

1367

96

نقاش

9171465056

85

مریم

شکری

1365

2542

عکاس

9173411080

86

علی

مرعشیان

1355

5209

گرافیک

9171433750

87

فرشته

آرام بن

1368

ملی

گرافیک

9171430352

88

زینب

کرمیان

1368

ملی

نقاش

9382606206

89

علی

 فرهی نسب

1351

3223

نقاش

 

90

خداعفو

اسدی

1341

428

نقاش

9177430622

91

 

بستام

 

 

نقاشی

9384492547

92

احسان

احمدی

1367

288

نقاشی

9179402660

93

مژگان

فریدونی

1372

 

گرافیک

9175182698

94

آمنه

محجوبی

1373

 

گرافیک

9375541567

95

عصمت

ملکوتی نسب

1363

6

ارتباط تصویری

9176275868

96

زینب

دلاوری

1367

 

نقاشی

9355484126