بخشنامه ها و دستورالعمل ها

بخشنامه ها و دستورالعمل ها

شیوه نامه ارزیابی عملکرد مدیران و کارمندان رسمی و پیمانی واحدهای ستادی ابلاغ شد
محمد مهدی فداکار معاون اداری و مالی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شیوه نامه ارزیابی عملکرد مدیران و کارمندان رسمی و پیمانی واحدهای ستادی وزارت متبوع را که توسط اداره کل اموراداری تدوین گردیده است ، به منظور اجرای آن برای سالهای ١٣٨٨ و ١٣٨٩ و بهره مندی کارکنان از امتیازات و مزایای متعدد آن به کلیه معاونت ها و واحدهای مستقل ستادی ابلاغ نمود.
فراخوان سازمان بازرسی کل کشور در خصوص همکاری شاغلین و بازنشستگان دستگاه های اجرایی
اداره کل توسعه منابع انسانی سازمان بازرسی کل کشور طی بخشنامه ای از متخصصان و کارشناسان ماهر و مجرب شاغل و بازنشسته دستگاه های اجرایی کشور به منظور استفاده در مأموریتهای آتی سازمان به صورت تمام وقت یا پاره وقت دعوت به همکاری نمود.
بخشنامه اداره کل اموراداری در خصوص تکمیل فرم ارتقاء رتبه برای کارمندان رسمی و پیمانی واحدهای ستادی(حوزه مرکزی)
مدیرکل امور اداری وزارت متبوع طی بخشنامه شماره ١٣٦٧٦٤/٢/٨١ مورخ ١٦/٩/١٣٩٠ نحوه اجرایی شدن ارتقاء رتبه کارمندان رسمی و پیمانی را به معاونت ها و واحدهای مستقل ستادی ابلاغ نمود.
بخشنامه مهم معاونت اداری و مالی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص ارزیابی عملکرد مدیران و کارمندان وزارت متبوع
معاونت اداری و مالی وزارت متبوع شیوه نامه های تهیه شده توسط اداره کل اموراداری در خصوص موضوع های متنوع مرتبط با ارزیابی عملکرد مدیران و کارمندان را جهت اجرا به واحدهای استانی ابلاغ نمود.
دستورالعمل نحوه استقرار و تداوم نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در دستگاه های اجرایی ابلاغ شد
این دستورالعمل در تاریخ ٢٣/٧/١٣٩٠ به دستگاه های مشمول ماده ٥ قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شد.
بخشنامه معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در مورد جذب نیرو و ثبت اطلاعات کارکنان در سامانه www.karmandiran.ir
این بخشنامه با شماره ١٢٥١٥/٢٠٠ در تاریخ ٣٠/٥/١٣٩٠ به دستگاه های اجرایی موضوع ماده ٥ قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شده است.
بخشنامه تکمیلی معاون اداری و مالی در مورد استمرار طرح دورکاری
این بخشنامه در تاریخ ١٢/٥/١٣٩٠ به معاونت ها و واحدهای مستقل ستادی ابلاغ شده است...