پل ارتباطی با مدیرکل و معاونین

خردمند

آزاد خردمند

سرپرست معاونت فرهنگی و مطبوعاتی
مدیر روابط عمومی

امین درخشان

مدیر روابط عمومی
نجفی

امان اله نجفی

معاونت مدیریت توسعه و منابع انسانی
پیر سبزی

محمد علی پیر سبزی

معاون هنری