شفاف سازی اطلاعات

قوانین و مقررات

وظایف و سیاست‌ها

فهرست و راهنمای دریافت خدمات، مجوزها، پروانه‌ها

دستورالعمل انتشار اطلاعات

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

________________________________________________________________________

اخبار شفاف سازی استان

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

قراردادهای مالی اداره کل

________________________________________________________________________

لیست مجوزهای موسسات فرهنگی و هنری تک منظوره و چند منظوره

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

فرم های مورد عمل

فرم اساسنامه موسسات فرهنگی هنری چند منظوره

فرم درخواست و صدور مجوز آموزشگاههای آزاد هنری

فرم درخواست و صدور مجوز کیوسک های مطبوعاتی

فرمهای درخواست و صدور مجوز کانونهای آگهی و تبلیغات

فرمهای درخواست و صدور مجوز موسسات انتشاراتی

فرمهای درخواست و صدور مجوز نشریات

________________________________________________________________________

فرایند ها

فرایند صدور مجوز آموزشگاههای آزاد هنری

فرایند صدور مجوز آموزشگاههای آزاد سینمایی

فرایند صدور مجوز موسسات فرهنگی هنری تک منظوره

فرایند صدور مجوز موسسات فرهنگی هنری چند منظوره

فرایند صدور مجوز نشریات

فرایند صدور مجوز موسسات انتشاراتی

فرایند صدور مجوز کانونهای آگهی و تبلیغات

فرایند صدور مجوز کیوسک های مطبوعاتی

فرایند صدور مجوز فروشگاههای عرضه محصولات فرهنگی

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________