قوانین و مقرراتآئین نامه نظارت و ارزشیابی مراکز ، موسسات ، کانونها و انجمنهای فرهنگی و هنری

آئین نامه نظارت و ارزشیابی مراکز ، موسسات ، کانونها و انجمنهای فرهنگی و هنری

آئین نامه نظارت و ارزشیابی مراکز ، موسسات ، کانونها و انجمنهای فرهنگی و هنری
فصل اول کلیات و تعاریف
ماده 1: به استناد ماده 23 ضوابط و مقررات تاسیس مراکز ، موسسات ، کانونها و انجمن های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها مصوب 8/8/1375 شورای عالی انقلاب فرهنگی و به منظور اعمال نظارت بر عملکرد و ارزشیابی فعالیت مراکز فرهنگی و هنری موضوع مواد 1، 23 و 24 ضوابط و مقررات یاد شده آئین نامه ( نظارت و ارزشیابی مراکز فرهنگی ) به شرح زیر به تصویب می رسد:
ماده 2: در این آئین نامه اختصارات زیر در مقابل عبارات مورد نظر در متن ، عبارت است از :
-      ضوابط : ضوابط و مقررات تاسیس مراکز ، موسسات ، کانونها و انجمنهای فرهنگی و نظارتی بر فعالیت آنها مصوب جلسه مورخ 8/8/75 شورای عالی انقلاب فرهنگی
-            مراکز فرهنگی : مراکز ، موسسات ، کانونها و انجمنهای فرهنگی ، هنری، سینمایی و مطبوعاتی
-            وزیر : وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
-            هیات : هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی
-            دبیرخانه : دبیرخانه هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی
-            دبیر : دبیرهیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی
-            اداره کل : اداره کل فرهنگی و ارشاد اسلامی استان .
ماده 3: نظارت در این آئین نامه عبارت است از : کلیه اقداماتی که به منظور اطلاع گیری ، بررسی و تهیه گزارش از فعالیت و عملکرد مراکز فرهنگی و انطباق آن با ضوابط و سیاستهای فرهنگی ، قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی و دستورالعمل های ابلاغی وزارت و نیز اجرای تصمیمات متخذه هیات بر اساس مواد 11 و 15 ضوابط .
ماده 4: ارزشیابی در این آئین نامه عبارت است از : بررسی اطلاعات و گزارشهای مربوط به فعالیت و عملکرد مراکز فرهنگی و اتخاذ تصمیم در خصوص تائید یا اصلاحی و تکمیل سیاستها و فعالیتهای گزارش شده و نیز تصویب تشویق یا مجازاتهای پیش بینی شده در ضوابط .
تبصره : دستورالعمل ارزشیابی مراکز فرهنگی توسط دبیرخانه تهیه و به تصویب هیات میرسد .
فصل دوم ضوابط نظارتی
ماده 5: در انجام امر نظارت موضوع این آئین نامه محورهای زیر مد نظر قرار میگیرند:
بررسی فعالیتهای مراکز فرهنگی از جهت انطباق با سیاستهای فرهنگی و خط مشی های مندر ج در اساسنامه موضوع ماده 9 ضوابط بررسی میزان رعایت قوانین و مقررات و ضوابط ناظر بر فعالیتهای فرهنگی موضوع ماده 5 ضوابط .
-         بررسی دفاتر محاسباتی و مهر و موم شده بر طبق قانون و نیز دفاتر و اسناد و مدارک مالی مراکز فرهنگی موضوع ماده 21 ضوابط
-         بررسی مدارک و اسناد مرکز از نظر اجرای تکالیف مندرج در ماده 22 ضوابط
-         بررسی مدارک و اسناد در خصوص انطباق با شرایط موضوع ماده 20 ضوابط
-     بررسی تکالیف مندرج در ماده 19 ضوابط در خصوص درج نام کامل مرکز ، شماره ثبت و مجوز تاسیس و نشانی مرکز در محل مناسب روی تولیدات و انتشارات
-         بررسی و تکالیف مراکز فرهنگی در خصوص فوت یا استعفای مدیر مسئول موضوع ماده 18 ضوابط
ماده 6: نظارت و ارزشیابی موضوع این آئین نامه به طور عام بر فعالیتها وعملکرد مراکز فرهنگی اعمال میشود و نظارت حوزههای تخصصی وزارتخانه در زمینه فعالیتهای انتشاراتی ، مطبوعاتی ، سینمائی و امور هنری را در بر نمیگیرد . نظارتها و ارزشیابی های خاص مربوط فعالیتهای فرهنگی یاد شده بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به فعالیتهای فرهنگی یاد شده براساس ضوابط و مقرارت مربوطه توسط مراجع پیش بینی شده به طور مستقل انجام میشود و در موارد فعالیتهایی که در حوزه فعالیتهای معاونتها و سازمانهای وابسته نیست ، به طور خاص مورد بررسی قرار میگیرد.
ماده 7: دبیرخانه واداره های کل موظف هستند در زمان ارائه فعالیت به مراکز فرهنگی ، کلیه ضوابط و مقررات نظارتی و روشهای بررسی و اطلاع گیری و اعزام کارشناسان را به اطلاع آنان برساند.
تبصره : دبیرخانه موظف است تغییرات و اصلاحات احتمالی ضوابط و دستورالعملها را به صورت کتبی و یا آگهی در جراید به اطلاعت مراکز فرهنگی برساند.
ماده 8: روشهای بررسی و تهیه اطلاعات در اجرای این آئین نامه به شرح زیر است :
الف بررسی و مطالعه عام و سراسری در خصوص مراکز فرهنگی .
ب بررسی و مطالعه ویژه و یا انتخابی .
ج: جمع آوری اطلاعات از طریق مکاتبه .
د اعزام هیاتهای بازرسی و کارشناسی و انجام مصاحبه و اخذ مدارک و اسناد
تبصره : همه انواع روشهای جمع آوری اطلاعات و مطالعه می تواند به صورت ادواری یاموردی صورت گیرد.
فصل سوم ارکان و ساختار
ماده 9: ارکان سازمان نظارتی این آئین نامه عبارتند از : هیات دبیرخانه ، اداره های کل
ماده 10: در اجرای این آئین نامه اداره های کل موظف هستند.
-   با اعزام کارشناس یا کارشناسان نسبت به مطالعه و بررسی ، انجام مصاحبه، تهیه گزارش ، اخذ اسناد و مدارک از وضع مراکز فرهنگی و فعالیتها و عملکرد آنها به صورت منظم و ادواری و نیز به صورت مورد اقدام کنند .
-   تحقیق و بررسی و تهیه گزارش از وضع مراکز فرهنگی براساس درخواست دبیرخانه و یا دریافت شکایت شاکیان دولیت و غیر دولتی که در جهت تایید صحت و یا رد اطلاعات واصله انجام میگیرد .
-        یک نسخه از گزارش بررسیها را به همراه مدارک و مستندات مربوطه و نیز گزارش تحقیقات و مطالعات آماری جاری خود را به دبیرخانه ارسال کند.
-   حسب مورد براساس تصمیمات هیات که توسط دبیرخانه ابلاغ میشود، اقدام لازم را انجام دهند ( ابلاغ حکم به مرکز فرهنگی و عندالزوم به مراجع انتظامی و قضایی ) و نسخه ای از اقدامات را به دبیرخانه ارسال کند.
ماده 11: در اجرای این آئین نامه دبیرخانه موظف است :
-      پس از تصویب و ابلاغ تاسیس مراکز فرهنگی مراتب را به اداره کل ذیربط اطلاع دهد .
-      دستورالعمل و کاربرگهای لازم ودر صورت نیاز برنامه زمانبندی نظارت و بررسی را برای اداره های کل ارسال کنند .
-      گزارشهای نظارتی و بررسی رسیده را برای بحث و تصمیم گیری حسب مورد در جلسه هیات مطرح کند.
-      نتایج اقدامات دبیرخانه و مصوبات هیات در خصوص گزارشهای نظارت و بررسی اطلاع و اقدام به اداره های کل ارسال کند .
-       به شکایات از مراکز فرهنگی رسیدگی نماید و در صورت لزوم به اداره های کل برای بررسی و تهیه گزارش ارسال کند.
-      اعتراض مراکز فرهنگی نسبت به تصمیات هیات را رسیدگی و گزارش تکمیلی را تهیه و مجددا در جریان اقدام قرار دهد.
-   دستورالعملهای و روشهای نظارت و ارزشیابی مراکز فرهنگی را پس از تصویب و ابلاغ مجوز تاسیس به اطلاع مراکز از طریق اداره های کل و یا راسا برساند.
ماده 12: در اجرای این آئین نامه ، هیات پس از بررسی گزارش دریافتی از دبیرخانه ، تصمیمات لازم را بر اساس مفاد مواد 11 و 15 ( اخطار شفاهی اخطار کتبی تعلیق جواز و تعطیل موقت مرکز به مدت 3 ماه تا یک سال لغو جواز و تعطیل دائمی مرکز ) حسب مورد اتخاذ و برای اجرا به دبیرخانه ابلاغ می نماید . همچنین پس از استماع اعتراض هر شخص حقیقی و یا حقوقی ذینفع ، نسبت به بررسی مجدد تصمیمات گذشته اقدام و تصمیم لازم را اتخاذ خواهند نمود .
ماده 13: در اجرای این آئین نامه اداره های کل و دبیرخانه موظف هستند امکانات و نیروی انسانی لازم برای انجام مأموریتهای محوله را تامین کنند
فصل چهارم سایر موارد
ماده 14: مراکز فرهنگی موظف هستند در اجرای امر نظارت و ارزشیابی با کارشناسان اعزامی همکاری و اطلاعات لازم را به همراه مدارک و مستندات موبوطه در اختیار آنان قرار دهند.
ماده 15: در صورت درخواست اطلاعات به صورت کتبی ، مراکز فرهنگی موظف هستند مدت 15 روز اطلاعات ، گزارشها و مدارک مورد نظر را حسب مورد بهاداره های کل و یا دبیرخانه ارسال کنند .
ماده 16: مراکز فرهنگی موظفند موار زیر را ظرف روز به اداره کل استان ذیر بط اعلام نمایند .
-       گزارش تغییر و یا اصلاح اساسنامه
-    گزارش تغییر ، استعفا ، ویا فوت مدیر مسئول ، موسس و یا موسسان ( بدیهی است در صورتی که به هر دلیلی از جمله محکومیت و یا حجر موسس یا موسسات و مدیر مسئول که قادر به ادامه همکاری و عضویت و انجام وظیفه در مرکز نباشد سایر اعضا ، و یا مدیران و یا اشخاص ذینفع موظفند مراتب را به اداره های کل اطلاع دهند.)
-       تغییر محل و نشانی محل استقرار موسسه و شعبه های آن.
ماده 17: مراکز فرهنگی موظف هستند تابلوهای مناسبی که نشان دهنده عنوان کامل و شماره ثبت مرکز در اداره کل ثبت شرکتها است، در محل کار خود نصب کنند.
ماده 18: کلیه گزارشهای رسمی و ابلاغیه و کارت شناسایی و معرفی نامه های کارشناسان حسب مورد توسط مدير کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ذینفع ربط امضا می شود . همچنین ابلاغ تصمیمات هیات و معرفی نامه ها و کارت شناسایی کارشناسان اعزامی از سوی دبیرخانه و ارسال دستور العملها و درخواست اطلاعات ، مدارک و مستندات از اداره کل و یا مراکز با امضای دبیر انجام میشود.
ماده 19: دستور العمل های لازم در خصوص نحوه ارزشیابی و تشویق مراکز فرهنگی توسط دبیرخانه تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 20: این آئین نامه در 4 فصل ، 20 ماده و 2 تبصره در تاریخ 15/5/1380 به تصویب هیات و تائید وزیر رسید و از آن تاریخ قابل اجراست .