راهنمای مراجعین و صدور مجوز هاصدور مجوز موسسه انتشاراتی

صدور مجوز موسسه انتشاراتی
 موسسه ای است جهت اشاعه فرهنگ و پیشبرد سطح آگاهی های جامعه با اجرای کلیه امور مربوط به انتشارات از قبیل انتشار و ترجمه کتب اسلامی و علمی و فرهنگی و ادبی و هنری
ناشر: شخص، شرکت یا شخصیت حقوقی که مسئول انتشار کتاب یا دیگر موارد چاپی برای استفاده همگان است.
 
شرایط متقاضی :
1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر به تأیید مراجع مربوطه و برخورداری از حسن شهرت.
3- محجور نبودن و نداشتن ورشکستگی به تقلب و تقصیر.
4- انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن برگ معافیت دائم.
5- حداقل سن 25 سال برای افراد متأهل و 27 سال برای افراد مجرد.
6- داشتن امکانات کافی و مناسب به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
7- داشتن مدرک کارشناسی یا معادل آن به تشخیص مراجع ذیصلاح
8- داشتن صلاحیت علمی و تخصص یا تجارب کافی متناسب با موضوع
زمان میانگین برای انجام سرویس: 6 ماه و نیم      
 
مدارک مورد نیاز :
1- عکس 4*3 جدید / 8 قطعه
2- تصویر تمام صفحات شناسنامه / 2 نسخه
3- تصویر کارت ملی / 2 نسخه
4- تصویر گواهی انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن برگ معافیت دائم / 2 نسخه
5- تصویر مدرک تحصیلی کارشناسی یا معادل آن / 2 نسخه
6- اصل و تصویر گواهی عدم سوء پیشینه کیفری مؤثر.
7- اصل و تصویر گواهی عدم اعتیاد.
8- یک نسخه اساسنامه پیشنهادی منضم به صورتجلسه انتخاب ارکان اصلی موسسه
9- اصل و تصویر پرسشنامه مشخصات انفرادی
10- اصل و تصویر درخواست تأسیس انتشارات
11- مستندات و سوابق متناسب با موضوع (سابقه کار مدیریت نشر یا طی دوره های آموزشی مربوطه)
 
تذکر: برای افراد حقوقی علاوه بر مدارک فوق تصویر اساسنامه شرکت به انضمام گواهی ثبت روزنامه رسمی نیز لازم است.
 

آدرس : یاسوج - میدان معلم اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی - طبقه دوم واحد چاپ و نشر

مسئول : آقای مسعود رضایی : تلفن : 2227110-0741