راهنمای مراجعین و صدور مجوز هاصدور پروانه فعالیت موسسه فرهنگی هنری تک منظوره

موسسه فرهنگی تک منظوره:
موسسه ای است که تنها در یک زمینه فعالیت فرهنگی اعم از سینمایی ، هنری ، فرهنگی و... فعالیت نموده و فعالیت وی منجر به تولید یا ارائه خدمات فرهنگی و هنری واحد شده و برای انجام آن فعالیت تنها اخذ یک مجوز خاص از مراجع ذیربط کفایت می نماید.
 
شرایط متقاضی: (حداقل یک موسس)
1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2- حداقل سن 25 سال برای افراد متأهل و 27 سال برای افراد مجرد.
3- داشتن مدرک کارشناسی یا معادل آن به تشخیص مراجع ذیصلاح
4- داشتن صلاحیت علمی و تخصص یا تجارب کافی متناسب با موضوع فعالیت فرهنگی و هنری مد نظر
5- انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن برگ معافیت دائم.
6- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر به تأیید مراجع مربوطه و برخورداری از حسن شهرت.
7- محجور نبودن و نداشتن ورشکستگی به تقلب و تقصیر.
8- داشتن امکانات کافی و مناسب به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
9- داشتن سابقه مؤثر فعالیتهای فرهنگی و هنری
10- سکونت اعضای پیشنهادی در محل شهرستان مورد تقاضا برای موسسه
 
مدارک و مستندات لازم برای صدور مجوز:
1- تکمیل و تحویل درخواست تأسیس و معرفی مدیر مسئول.
2- کامل کردن پرسشنامه مشخصات فردی (برای همه اعضای).
3- تصویر تمام صفحات شناسنامه / 2 نسخه
4- تصویر گواهی انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن برگ معافیت دائم / 2 نسخه
5- اصل و تصویر گواهی عدم سوء پیشینه کیفری مؤثر.
6- اصل و تصویر گواهی عدم اعتیاد.
7- تصویر آخرین مدرک تحصیلی یا معادل آن (مدرک کارشناسی یا بالاتر) / 2 نسخه
8- شش قطعه عکس 3×4 جدید و پشت نویسی شده.
9- یک نسخه از اساس نامه به انضمام صورت جلسات انتخاب ارکان اصلی
10- مستندات سوابق شغلی، فرهنگی و هنری(بر اساس میزان و نوع فعالیت تک منظوره درخواستی)
تذکر: گفتنی است فتوکپی همه مدارک، از قبیل شناسنامه، کارت پایان خدمت و ... نباید از نصف کاغذ A4 کوچکتر باشد و فتوکپی مدارک تحصیلی هم نباید از یک صفحه کاغذ A4 بزرگتر باشد و همه این مدارک با اصل مطابقت داده می شود و گیرنده مدارک روی آنها عبارت یا مهر «رونوشت (یا تصویر) برابر با اصل است» را می نویسد و امضا می کند.
 
قوانین مرتبط:
1- امکان افزایش فعالیتها در موسسات تک منظوره امکان پذیر نمی باشد.
2- برای فعالیت های تک منظوره ای که فعالیت تخصصی بوده و پرداختن به آن منوط به اخذ مجوز خاص یا طی تشریفات خاص بر اساس ضوابط تعیین شده از مراجع تخصصی یا تعیین شده صدور مجوز می باشند ، قبل از تاسیس موسسه ، اخذ مجوز و اجرای آن شرایط و ضوابط الزامی است.
3- در مراکز تک منظوره خود فرد متقاضی باید شرایط فعالیت خاص تک منظوره را داشته باشد نه فرد دیگر.
 
هزینه های صدور مجوز:
هزینه های جانبی دارد از قبیل: استعلامات عدم سوء پیشیه، عدم اعتیاد، اداره ثبت شرکت ها و ...
 
چگونگی رسیدگی به تقاضا:
مراحل صدور موافقت اصولی به شرح زیر به طور معمول بین 6 ماه تا یک سال و بعضا بیشتر زمان می برد.
الف:کارشناسی توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان محل سکونت متقاضیان
1- تحویل و دریافت فرمهای اولیه به همراه مدارک لازم از متقاضیان و تشکیل پرونده اولیه
2- معرفی متقاضیان و اخذ استعلام حراست، عدم سوء پیشینه و بهداشت
3- استعلام از سازمان ها و یا بخش های مرتبط با سوابق ابراضی متقاضی
4- ارسال پرونده تکمیل شده به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مطبوع پس از وصول پاسخ استعلامات
 
ب: کارشناسی توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه
1- بررسی مدارک و مستندات پرونده و پیگیری مقتضی جهت اصلاح و یا تکمیل نواقص احتمالی
2- انجام مصاحبه تخصصی با متقاضیان به منظور احراز صلاحیت و توانمندی ایشان در انجام فعالیتهای فرهنگی و هنری
3- جمعبندی نظرات و نتایج حاصله
4- صدور (پروانه فعالیت) موسسه برای شروع به کار
 

آدرس : یاسوج میدام معلم اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی طبقه دوم - واحد موسسات فرهنگی

مسئول : سرکار  خانم عالمه ممبینی : تلفن : 2227311-0741

نمودار مووسه تک