راهنمای مراجعین و صدور مجوز هاصدور مجوز موسسه های فرهنگی و هنری چند منظوره

موسسه فرهنگی و هنری
عبارت است از هر تشکیلاتی که به وسیله افراد واجد شرایط براساس قانون و با شخصیت حقوقی مشخص برای فعالیت در یک چند زمینه فرهنگی و هنری تاسیس می‌شود (که اعم از مؤسسات انتفاعی یا غیرانتفاعی خواهد بود).
 
شرایط متقاضیان تاسیس مؤسسات فرهنگی و شیوه احراز آنها
۱- تابعیت جمهوری اسلامی یاران
۲- نداشتن سوءپیشینه کیفری مؤثر
۳- برخورداری از حسن شهرت
۴- محجور نبودن و عدم ورشکستگی به تقلب و تقصیر
۵- دارا بودن ۲۵ سال و متأهل بودن ویا حداقل ۲۷ سال برای افراد مجرد
۶- انجام خدمت وظیفه عمومی و یا ارائه گواهی معافیت دائم
۷- داشتن امکانات کافی مناسب به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
۸- داشتن حداقل مدرک کارشناسی یا معادل آن به تشخیص مراجع ذیربط
۹- صلاحیت علمی و تخصصی با تجارت کافی متناسب با موضوع فعالیت (برای تقاضای مراکز تک منظوره)
۱۰- داشت حداقل ۶ماه سابقه مؤثر فعالیت در مؤسسات و مراکز فرهنگی چند منظوره (شریط اختصاصی برای متقاضیان مراکز چند منظوره)
۱۱- عدم وابستگی اعضای مؤسس به تشکیلات رژیم سابق و اقدام‌کنندگان علیه نظام جمهوری اسلامی ایران.
 
مدارک مورد نیاز
۱- تقاضای تاسیس موسسه با ذکر دلایل توجیهی
۲- تصویر از تمام شناسنامه (۳ سری)
۳- تصویر از مدارک تحصیلی (۳ سری)
۴- تصویر گواهی پایان خدمت (۳ سری) و کارت ملی
۵- اصل گواهی عدم سوئ پیشینه
۶- عکس ۴×۳ جدید (۱۰ قطعه) (با درج نام و نام خانوادگی در پشت کلیه عکسها)
۷- گواهی استعلام از حراست
۸- ارائه سوابق فعالیتهای مستند فرهنگی و هنری (متناسب با زمینه فعالیتهای درخواستی)
۹- تکمیل اساسنامه به انضمام صورتجلسات (مجمع عمومی مؤسسات و هیات مدیره) ۲ سری
۱۰- پرسشنامه مشخصات فردی تکمیل شده توسط اعضاء
۱۱- برگه‌های پاسخ استعلام از مراکز و محل کار متقاضیان
12- کار برگ مصاحبه تخصصی تکمیل شده از متقاضیان تأسیس مؤسسه
 
نمودار مراحل اجرایی صدور پروانه فعالیت مؤسسه فرهنگی
دریافت درخواست کتبی از متقاضی

تکمیل فرمهای اساسنامه، صورتجلسات و مشخصات فردی و ارائه مدارک مربوطه و مورد نیاز

استعلام تعیین صلاحیت فردی از حراست اداره کل
معرفی به دادگستری جهت دریافت عدم سوء پیشینه
استعلام از محل کار و مراکز
مصاحبه تخصصی از اعضاء
بررسی مدارک پرونده
ارسال کلیه مدارک پرونده به وزارتخانه(دفتر مشارکتهای فرهنگی و هنری)
صدور مجوز فعالیت
معرفی مکان مناسب جهت تاسیس موسسه
بازدید از محل توسط کارشناسان ارشاد و اماکن ناجا و اعلام نظر
ارسال و تایید توسط اداره اماکن ناجا و اساسنامه به انضمام صورتجلسات(با امضای اصل موسسان) به وزارتخانه

ثبت موسسه در اداره ثبت اسناد و املاک

صدور مجوز فعالیت

آدرس : یاسوج میدام معلم اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی طبقه دوم - واحد موسسات فرهنگی

مسئول : سرکار  خانم عالمه ممبینی : تلفن : 2227311-0741